Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
335
Prie
das
11
Brightness Level (Ryškumo lygis)
±0
Taip
LCD Color Tuning (Skystøjø kristalø ekrano 
spalvø derinimas)
±0
Taip
Video Out (Videosignalo išëjimas)
Priklausomai nuo 
gamyklinës nuostatos
Ne
USB Connection (USB sujungimas)
MSC
Taip
Folder name (Aplanko pavadinimas)
Date (Data)
Taip
Create New Folder (Naujo aplanko sukûrimas)
Copyright 
Information 
(Autoriniø 
teisiø 
informacija)
Embed Copyright Data 
(Árašytos autorinës teisës)
P (Išjungta)
Taip
Photographer (Fotografas)
Ne
Copyright Holder (Autoriniø 
teisiø laikymas)
Ne
Auto Power Off (Automatinis maitinimo 
išsijungimas)
1 min.
Taip
AA Battery Type (AA Baterijos tipas)
Auto-detect 
(Automatinis-aptikimas)
Taip
Reset (Atšaukimas)
Pixel Mapping (Pikseliø žymëjimas)
Dust Alert (Dulkiø áspëjimas)
Dust Removal 
(Dulkiø 
pašalinimas)
Dust Removal (Dulkiø 
pašalinimas)
Start-up Action 
(Paleidimo veiksmas)
P (Išjungta)
Taip
Sensor Cleaning (Jutiklio valymas)
Format (Sužymëjimas)
Punktas
Gamyklinë nuostata
Pradinë 
nuostata
Puslapis
K-r_OPM_LIT.book  Page 335  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM