Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
336
Pried
a
s
11
[A Custom Setting] (Vartotojo nuostata) Meniu
Punktas
Gamyklinë nuostata
Pradinë 
nuostata
Puslapis
1. EV Steps (EV Žingsniai)
1/3 EV Steps (EV žingsniai)
Taip
2. Sensitivity Steps (Jautrumo žingsniai)
1 EV Step (EV Žingsnis)
Taip
3. Expanded Sensitivity (Išplëstas 
jautrumas)
Off (Išjungta)
Taip
4. Meter Operating Time (Matavimo 
veikimo trukmë)
10 s
Taip
5. AE-L with AF Locked (AE-L su AF 
fiksavimu)
Off (Išjungta)
Taip
6. Link AE to AF Point (AE ir AF taško 
s¹saja)
Off (Išjungta)
Taip
7. Auto Bracketing Order (Automatinio 
gretinimo tvarka)
0 - +
Taip
8. Superimpose AF Area (AF zonos 
perdengimas)
On (Ájungta)
Taip
9. AF.S Setting (AF.S nuostata) 
Focus-priority (Fokuso 
prioritetas)
Taip
10. AF.C Setting (AF.C nuostata)
Focus-priority (Fokuso 
prioritetas)
Taip
11.AF Assist Light (AF pagalbinë lemputë)
On (Ájungta)
Taip
12. WB When Using Flash (WB kai 
naudojama blykstë)
Auto White Balance (Auto 
baltos spalvos balansas)
Taip
13. AWB in Tungsten Light (Automatinis 
baltos spalvos balansas kaitrines lemputes 
šviesoje)
Subtle Correction (Švelni 
korekcija)
Taip
14. AF in Remote Control (AF nuotolinio 
valdymo režimu)
Off (Išjungta)
Taip
15. Remote Control in Bulb (Nuotolinio 
pultelio valdymas Bulb režime)
Mode1 (Režimas)
Taip
16. Release While Charging (Paleisti 
ákrovos metu)
Off (Išjungta)
Taip
17. Flash in Wireless Mode (Blykstë 
bevielës blykstës režimu)
On (Ájungta)
Taip
18. Saving Rotation Info (Pasukimo 
informacijos išsaugojimas)
On (Ájungta)
Taip
19. Save Menu Location (Išsaugojimo 
meniu vieta)
Reset Menu Location 
(Išjungimo meniu vieta)
Taip
20. Catch-in Focus (Pagaunamas fokusas)
Off (Išjungta)
Taip
21. AF Fine Adjustment (AF detalus 
reguliavimas) 
Off (Išjungta)
Taip 
K-r_OPM_LIT.book  Page 336  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM