Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
338
Pried
a
s
11
Meniu atkûrimas
Nustatymams [A Rec. Mode] (Árašymo režimas) meniu, [Q Playback] 
(Atkûrimo režimas) meniu ir [R Set-up] (Nustatymas) meniu gali bûti 
gr¹žinamos gamyklinës nuostatos.
1
[R Set-up 3] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [Reset] 
(Atšaukimas) ir paspauskite keturkryptá selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [Reset] (Atšaukimas) meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
2), išrinkite [Reset] 
(Atšaukimas), o po to 
paspauskite 
4 mygtuk¹.
Nuostatos yra atstatytos ir ekrane 
bus atvaizduojama informacija, kuri 
buvo prieš išrenkant meniu lang¹.
Árašymo režimo/Atkûrimo režimo/
Nustatymo meniu atstatymas
Language/
u, Date Adjustment, City, DST World Time, Text Size, Video 
Output, Copyright Information ir [A Custom Setting] (Vartotojo nuostata) 
meniu nustatymai netstatomi.
Reset
Cancel
Reset
Returns to default settings
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 338  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM