Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
33
  Histogramos atvaizdavimas
Naudojantis šiuo fotoaparatu jûs galite atvaizduoti du histogramos 
variantus. „Ryškumo histograma“ parodo ryškumo pasiskirstym¹ vaizde 
ir „RGB histograma“ parodo spalvø intensyvumo pasiskirstym¹ vaizde. 
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), persijunkite tarp 
„Ryškumo histogramos“ ir „RGB histogramos“.
* Indikatorius 2 atsiras tik apsaugotiems vaizdams.
* Indikatorius 4 atsiras tik kai paskutinis fotografuotas vaizdas JPEG režimu, 
ir šie duomenys dar išlikæ buferinëje atmintyje. (89 psl.)
Jei [Bright/Dark Area] (Šviesi/tamsi zona) (241 psl.) nustatyta á O (Ijungta) 
režime [Q Playback 1] (Atkûrimo režimas) meniu, rajonai paveikti ryškaus 
ar tamsaus daliø mirksëjimo (išskyrus tuos atvejus, kai RGB histogramos 
parodyme ir Detalios informacijos parodyme). 
2000 F5.6
200
100-0001
100-0001
1/
2000 F5.6
100-0001
100-0001
1/
ISO
200
ISO
RAW
RAW
9
7
8
1 0
6
7
8
9
1 0
6
5
11
4
1 2
13
5
1
1
3
2
3
2
Ryškumo histograma
RGB histograma
23
23
1
Histograma (ryškumas)
2
Protect (Apsauga)
Aplanko numeris-Failo numeris
Papildomai išsaugoma 
ir RAW režimu
Perjungti RGB histogram¹/
Ryškumo histograma
File Format (Failo formatas)
Išlaikymo ženklelis
Diafragmos reikšmë
Sensitivity (Jautrumas)
10 DPOF nuostata
11 Histograma (R)
12 Histograma (G)
13 Histograma (B)
K-r_OPM_LIT.book  Page 33  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM