Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
339
Prie
das
11
Visomis [A Custom Setting] (Vartotojo nuostata) nuostatomis 
yra gr¹žinamos gamyklinës nuostatos.
1
[A Custom Setting 4] (Vartotojo nuostata) meniu lange 
išrinkite [Reset Custom Functions] (Vartotojo funkcijos 
atstatymas) ir paspauskite keturkryptá selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [Reset Custom Functions] (Vartotojo funkcijos 
atstatymas) meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
2), išrinkite 
[Reset] (Atšaukimas), o po to 
paspauskite 
4 mygtuk¹.
Nuostatos yra atstatytos ir ekrane bus 
atvaizduojama informacija, kuri buvo 
prieš išrenkant meniu lang¹.
Vartotojo meniu atstatymas
Reset Custom Functions
Cancel
Reset
Returns the custom function
settings to default values
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 339  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM