Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
341
Prie
das
11
*1 Objektyvai su didžiausia diafragma f/2.8 ar didesniu šviesumo laidumu. Tinkami 
tik kai diafragmos žiede yra s padëtis. 
*2 Objektyvai su didžiausia diafragma f/5.6 ar didesniu šviesos laidumu. 
*3 Kai yra naudojama vidinë blykstë ir AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG arba AF160FC.
*4 Aberacijø korekcija galima [Lens Correction] (Objektyvo korekcija) režime [A Rec. Mode 3] 
(Árašymo režimas) meniu. [Distortion Correction] (Iškraipymø korekcija) išjungta, 
kai naudojamas DA 10-17mm FISH-EYE objektyvas. 
*5 Galima tik su tinkamais objektyvais.
*6 Jeigu pageidaujate naudotis FA/F SOFT 85 mm f/2.8 objektyvu arba FA SOFT 28 mm 
f/2.8 objektyvu [A Custom Setting 4] (Vartotojo nuostata) meniu lange [22. Using Aperture 
Ring] (Naudojantis diafragmos žiedu) punktui priskirkite [Permitted] (Leidžiama) nuostat¹. 
Vaizdai bus nufotografuoti su nustatyta diafragma, taèiau tik rankinës diafragmos ribose. 
*7 Galimas tik su suderinamais objektyvais (FA 31mm F1.8 Limited, FA 43mm F1.9 Limited, 
ar FA 77mm F1.8 Limited).
*8 AF taškas fiksuotas á O (Spot). 
*9 c (Aperture Priority (Diafragmos prioritetas)) automatinë ekspozicija su atidaryta 
diafragma.
DA objektyvai su ultragarsiniu varikliuku ir FA objektyvai naudoja K
AF2
 
jungtá. DA objektyvai su ultragarsiniu varikliuku ir be AF šakotuvo naudoja 
K
AF3
 jungtá. 
FA pagrindinis objektyvas (be transfokavimo padëties) ir DA arba DA L 
objektyvai be ultragarsinio varikliuko, D FA, FA J ir F objektyvai naudoja 
KAF jungtá.
Išsamesnë informacija yra pateikta objektyvo naudojimo instrukcijoje. 
Pabrëžtina, kad šis fotoaparatas neturi motorizuotos transfokavimo 
funkcijos. 
Objektyvas
[Mount type]
 (Apsodo tipas)
Funkcija
DA
DA L
D FA
FA J
FA 
A
M
P
[K
AF
]
[K
AF2
]
[K
AF3
]
[K
AF
]
[K
AF2
]
[K
AF
]
[K
A
]
[K]
Motorizuoto artinimo sistema
×
Automatinis objektyvo židinio nuotolio 
apskaièiavimas, naudojant Shake 
Reduction sujudëjimo sumažinimo funkcij¹ 
z
z
z
×
×
Objektyvo korekcijos funkcija 
*4
z
×
×
×
×
Objektyvø pavadinimai ir apsodø pavadinimai
K-r_OPM_LIT.book  Page 341  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM