Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
342
Pried
a
s
11
Kai diafragmos žiedas yra nustatytas á kit¹, nei á s (Auto) padëtá arba 
objektyvas yra be s padëties, arba yra naudojami priedai, kaip antai, 
automatiniai ilginamieji žiedai arba automatinës dumplës, fotoaparatas 
neveiks, nebent [A Custom Setting 4] (Vartotojo nuostata) meniu lange 
[22. Using Aperture Ring] (Naudojantis diafragmos žiedu) punktui yra 
priskirta [Permitted] (Leidžiama) nuostata. Išsamesnë informacija apie 
apribojim¹ yra pateikta „Pažymëta [22. Using Aperture Ring] (Naudojantis 
diafragmos žiedu)“ (342 psl.)
.
Visi fotoaparato ekspozicijos režimai yra galimi, kai yra naudojamas 
DA/DA L/FA J objektyvas arba objektyvas su diafragmos žiedu, 
turinèiu s padëtá ir nustatytu á s padëtá.
Nebus galima reguliuoti vidinës blykstës ir ji pilnutinai neišsikraus, jeigu 
yra naudojami A objektyvai, kurie nenustatyti á s (Auto) padëtá arba prieš 
tai buvo naudojamas A objektyvas arba neintensyvaus fokusavimo tipo 
objektyvai.
Pabrëžtina, kad vidinë blykstë negali bûti naudojama kaip automatinë 
blykstë.
Kai [A Custom Setting 4] (Vartotojo nuostata) 
meniu lange [22. Using Aperture Ring] 
(Naudojantis diafragmos žiedu) punktui yra 
priskirta [Permitted] (Leidžiama) nuostata, 
užrakto mechanizm¹ bus galima paleisti, 
net jeigu D FA, FA, F arba A objektyvø 
diafragmos žiedas nëra nustatytas á s (Auto) 
padëtá arba yra pritvirtintas objektyvas 
be s padëties.Taèiau funkcijos bus 
apribojamos, kaip parodyta žemiau lentelëje.
Objektyvai ir priedai, kurie yra nesuderinami 
su šiuo fotoaparatu
Objektyvas ir vidinë blykstë
Pažymëta [22. Using Aperture Ring] 
(Naudojantis diafragmos žiedu)
22.
1
2
MENU
OK
OK
Using Aperture Ring
Prohibited
Permitted
Shutter will release when
Cancel
aperture ring is not set to the
"A" position
K-r_OPM_LIT.book  Page 342  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM