Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
343
Prie
das
11
Apribojimai, naudojant objektyvus su diafragmos žiedu, 
nustatytu á padëtá kit¹, nei 
s
Naudojami objektyvai
Ekspozicijos 
režimas
Apribojimas
D FA, FA, F, A, M 
(tik objektyvai arba 
su automatinës 
diafragmos priedais, 
kaip antai automatiniu 
ilginamuoju vamzdžiu K)
c (Aperture 
Priority 
(Diafragmos 
prioritetas)) 
režimas
Diafragma lieka atidaryta, 
nepriklausomai nuo diafragmos 
žiedo padëties. Išlaikymas keièiasi, 
priklausomai nuo atidarytos 
diafragmos, taèiau gali pasitaikyti 
ekspozicijos matavimo klaida. 
Vaizdo ieškiklyje vietoje diafragmos 
indikatoriaus atsiras [F--].
D FA, FA, F, A, M, S 
(su diafragmos priedais, 
kaip antai ilginamuoju 
vamzdžiu K)
c (Aperture 
Priority 
(Diafragmos 
prioritetas)) 
režimas
Vaizdai gali bûti nufotografuoti su 
apibrëžta diafragmos reikšme, taèiau 
gali atsirasti ekspozicijos matavimo 
klaida. Vaizdo ieškiklyje [F--] atsiras 
vietoje diafragmos indikatoriaus. 
Rankinës diafragmos 
objektyvai, kaip antai 
refleksiniai objektyvai 
(tik objektyvai)
c (Aperture 
Priority 
(Diafragmos 
prioritetas)) 
režimas
FA, F SOFT tipo 85mm 
FA soft tipo 28mm 
(tik objektyvai)
c (Aperture 
Priority 
(Diafragmos 
prioritetas)) 
režimas
Vaizdai gali bûti nufotografuoti su 
apibrëžta diafragmos reikšme, taèiau 
gali atsirasti ekspozicijos matavimo 
klaida. Vaizdo ieškiklyje [F--] atsiras 
vietoje diafragmos indikatoriaus. 
Kai ávertintas gylis (Optical Preview 
(Optinë peržiûra)), ekspozicijos 
matavimas prasideda ir galimas 
ekspozicijos patikrinimas. 
Visi objektyvai
a (Manual 
(Rankinis)) 
režimas
Vaizdai gali bûti nufotografuoti 
su nustatyta diafragmos reikšme 
ir išlaikymu. Vaizdo ieškiklyje [F--] 
atsiras vietoje diafragmos 
indikatoriaus. Kai ryškumo zonos 
gylis yra patikrintas (Optical Preview 
(Optinë peržiûra)), ekspozicija 
pradedama matuoti ir ámanoma 
patikrinti ekspozicij¹. 
Jei diafragmos pozicija kita nei s, fotoaparatas veikia c (Aperture Priority 
(Diafragmos prioritetas))režime nepriklausomai nuo režimø nustatymø 
išskyrus kai nustatyti a (Manual (Rankinis)) ar C (Movie (Judami vaizdai)) 
režimai.
K-r_OPM_LIT.book  Page 343  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM