Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
344
Pried
a
s
11
CMOS sensoriaus valymas
Jei CMOS sensorius tampa purvinas ar dulkinas, šešëliai gali atsirasti 
vaizde tokiose situacijose kaip fotografavimas baltame fone. Tai rodo, 
kad CMOS sensoriø reik valyti.
CMOS sensoriaus nusipurtymas pašalina susikaupusias dulkes.
1
[R Set-up 4] (Nustatymas) meniu lange išrinkite 
[Dust Removal] (Dulkiø nuëmimas) ir paspauskite 
keturkryptá selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [Dust Removal] (Dulkiø nuëmimas) meniu langas.
2
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Dulkiø pašalinimo funkcija yra 
aktyvuojama, pajudinant CMOS jutiklá.
Norëdami išjungti Dust Removal funkcij¹ 
kiekvien¹ kart¹ startavus fotoaparatui, 
pasirinkite [Start-up Action] (Paleidimo 
veiksmas) ir paspauskite keturkryptá 
selektoriø (45) norëdami pasirinkti O.
Kai dulkiø pašalinimas yra užbaigtas, 
fotoaparatas sugráš á [R Set-up 4] 
(Nustatymas) meniu.
Dulkiø pašalinimas pajudinant CMOS sensoriø 
(Dulkiø pašalinimas)
Dust Removal
MENU
Dust Removal
Start-up Action
Start
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 344  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM