Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
345
Prie
das
11
Dulkiø áspëjimo funkcijos dëka yra aptinkamos ant CMOS jutiklio 
prikibusios dulkës ir jos vizualiai atvaizduojamos ekrane.
Jûs galite išsaugoti aptikt¹ vaizd¹ ir atvaizduoti já, kai yra atliekamas 
jutiklio valymas (347 psl.). 
Šios s¹lygos ribojasi prieš naudojantis dulkiø áspëjimo funkcija:
- Pridëti DA, DA L, FA J objektyvai arba D FA, FA ir F objektyvai, 
turintys s (Auto) padëtá. 
- Diafragmos žied¹ nustatykite á s padëtá, kai naudojatës diafragmos 
žiedu.
- Režimo išrinkimo disk¹ nustatykite á kit¹, nei á C (Movie (Judami 
vaizdai)).
- Fokusavimo režimo išrinkimo svirtelæ nustatykite á 
= padëtá.
1
[R Set-up 4] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [Dust 
Alert] (Dulkiø áspëjimas) ir paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [Dust Alert] (Dulkiø áspëjimas) meniu langas.
Dulkiø aptikimas ant CMOS jutiklio (Dust Alert)
• Eksponavimo laikas gali labai prailgëti, kai yra naudojama dulkiø áspëjimo 
funkcija. Pabrëžtina, kad jeigu objektyvo kryptis pasikeitë, prieš pilnutiná 
apdorojim¹, dulkës gali bûti nevisai tinkamai aptiktos.
• Priklausomai nuo subjekto s¹lygø arba temperatûros, dulkës gali bûti 
aptiktos neteisingai.
• Dulkiø áspëjimo vaizdas gali bûti atvaizduojamas tik jutiklio valymo metu 
per 30 minuèiø nuo to laiko, kai vaizdas yra išsaugomas. Jeigu 30 minuèiø 
praëjo, išsaugokite nauj¹ dulkiø áspëjimo vaizd¹ ir tada atlikite jutiklio valym¹. 
• Dulkiø áspëjimo vaizdas nebus atvaizduojamas atkûrimo režimu.
• Dulkiø áspëjimo vaizdas bus išsaugotas, tik jeigu á fotoaparat¹ yra ádëta SD 
atminties kortelë.
K-r_OPM_LIT.book  Page 345  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM