Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
346
Pried
a
s
11
2
Pilnutinai atvaizduokite balt¹ 
sien¹ arba kit¹ tolygø paviršiø 
vaizdo ieškiklyje ir iki galo 
nuspauskite užrakto paleidimo 
mygtuk¹. 
Kai vaizdo apdorojimas yra atliktas, 
ekrane atsiras dulkiø áspëjimo meniu 
langas.
Jeigu žinutë [The operation could not be completed correctly] (Operacija 
negali bûti ávykdyta teisingai) yra atvaizduojama, paspausdami 
mygtuk¹, nufotografuokite kit¹ vaizd¹.
3
Patikrinkite sensoriø nuo dulkiø.
Galimos operacijos
4
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Dulkiø áspëjimo vaizdas išsaugomas ir fotoaparats grážta á [R Set-up 4] 
(Nustatymas) meniu.
E-diskas/M mygtukas
Rodo dulkiø áspëjimo vaizd¹ pilname ekrane.
• Nekreipiant á fotoaparato nustatymus, dulkiø áspëjimo vaizdas bus árašytas 
su apbrëžtomis fotografavimo s¹lygomis.
• Paspauskite M mygtuk¹ arba pasukite ratuk¹, kai ekrane yra 
atvaizduojamas dulkiø áspëjimo vaizdas, kad galëtumëte já peržiûrëti 
per vis¹ ekran¹. 
Dust Alert
Checks for dust on the sensor.
Press shutter release button
to reveal dust location
Check
MENU
SHUTTER
Exit
Exit
x 1
x 1
x 1
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 346  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM