Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
347
Prie
das
11
Pakelkite veidrodá á viršø ir atidarydami užrakt¹ nuvalykite CMOS sensoriø 
su pûtikliu.
Prašome kreiptis á PENTAX serviso centr¹ dël profesionalaus nuvalymo, 
kadangi CMOS jutiklis yra labai preciziška aparato dalis. Šios valymo 
paslaugos yra mokomos. 
Valant CMOS jutiklá, jûs galite pasinaudoti daviklio valymo rinkiniu 
O-ICK1 (354 psl.).
1
Išjunkite fotoaparato maitinim¹ ir nuimkite objektyv¹.
2
Ájunkite fotoaparato maitinim¹.
3
[R Set-up 4] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [Sensor 
Cleaning] (Jutiklio valymas) ir paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [Sensor Cleaning] (Jutiklio valymas) meniu langas.
Dulkiø nuëmimas naudojantis pûtikliu
• Draudžiama naudoti purkštuvo tipo pûtiklá.
• Draudžiama valyti jutiklá, kai išlaikymui yra išrinkta h.
• Apsaugoti CMOS sensoriø nuo purvo ir dulkiø atsiradimo, laikykite 
fotoaparato jungtá uždaryta jei objektyvas neuždëtas. 
• Išsekus baterijoms, ekrane bus atvaizduota, [Not enough battery power 
remaining to clean sensor] (Nepakanka baterijos energijos jutiklio valymui).
• Valant jutiklá rekomenduojama naudoti kintamosios srovës adapterio rinkiná 
K-AC109 (ásigyjamas atskirai). Jeigu jûs nesinaudojate kintamosios srovës 
adapterio rinkiniu K-AC109 (ásigyjamas atskirai), prašome naudoti baterijas, 
kuriø energijos bus pakankama valymui. Jeigu baterijos energijos nëra 
pakankama valymui, pasigirs garsinis signalas. Prašome iškart užbaigti 
valymo procedûr¹. 
• Negalima pûtiklio gal¹ ástatyti á objektyvo apsodo zonos vidø. Išjungus 
aparato maitinim¹, tai gali pažeisti užrakto mechanizm¹, CMOS jutiklá 
arba veidrodá. 
• Jutiklio valymo metu, ims blykèioti užrakto paleidimo laikmaèio lemputë.
• Šiame fotoaparate yra realizuota CMOS jutiklio poslinkio sumažinimo 
sistema ir tai gali generuoti nedidelá valdymo triukšm¹, valant CMOS jutiklá. 
Tai nëra aparato gedimo priežastis. 
K-r_OPM_LIT.book  Page 347  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM