Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
348
Pried
a
s
11
4
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[Mirror Up] (Veidrodžio 
pakëlimas) ir paspauskite 
mygtuk¹.
Veidrodis bus užfiksuotas pakeltoje 
pozicijoje.
Jeigu jûs naudojatës dulkiø áspëjimo 
funkcija, kad galëtumëte aptikti dulkes ant jutiklio per 30 minuèiø, ekrane 
atsiras dulkiø áspëjimo vaizdas. Nuvalykite jutiklá, kol tikrinate dulkiø 
išsidëstym¹.
5
CMOS jutiklio valymas.
Naudodamiesi pûtikliu be šepetëliø, nuo 
CMOS jutiklio nuimkite visus nešvarumus 
ir dulkes. Naudodamiesi pûtikliu su 
šepetëliais, jûs galite subraižyti CMOS 
jutiklá. Negalima CMOS jutiklio valyti 
su skudurëliu.
6
Išjunkite fotoaparato maitinim¹.
7
Kai veidrodis sugráš á pradinæ padëtá, prie fotoaparato 
pritvirtinkite objektyv¹.
Sensor Cleaning
Cancel
Mirror Up
Raises mirror and opens shutter
for access to clean sensor.
Turn the power off to finish
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 348  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM