Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
34
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
Histograma yra diagrama, parodanti 
esamojo vaizdo elementø šviesumo 
lygá. Horizontalioji ašis žymi 
šviesum¹ (jei fotografuojamas 
objektas yra pernelyg tamsus 
diagramos atvaizdavimas bus 
kairëje pusëje, o jei objektas 
yra pernelyg šviesus, diagramos 
atvaizdavimas bus dešinëje pusëje), 
o vertikalioji ašis žymi vaizdo 
elementø skaièiø.
Histogramos forma prieš árašant vaizdus ir juos nufotografavus nurodo, 
ar fotografuojamo vaizdo šviesumas ir kontrastas yra tinkamas, 
ar ne ir suteikia galimybæ nustatyti tinkam¹ vaizdo ekspozicij¹ 
ir nufotografuoti vaizd¹ dar kart¹.
Šviesumo samprata
Jeigu vaizdo šviesumas yra tinkamas, grafiko pikas bus viduryje. 
Jeigu vaizdas yra pernelyg tamsus, grafiko pikas pasislinks á kairæ pusæ, 
o jeigu vaizdas yra pernelyg šviesus, grafiko pikas pasislinks á dešinæ 
pusæ.
Jeigu vaizdas yra pernelyg tamsus, kairëje pusëje esantis kraštas 
bus nukirptas (tamsios dalys), o jeigu vaizdas yra pernelyg šviesus, 
dešinëje pusëje esantis kraštas (šviesios dalys) bus nukirptos.
Skystøjø kristalø ekrane šviesios dalys blykèioja raudona spalva, 
o tamsios dalys blykèioja geltona spalva kai [Bright/Dark Area] (Šviesi/
tamsi zona) punktui yra priskirta O (Ijungta).
Histogramos naudojimas
V
a
iz
do
 ra
k
a
 
← Ryškumas 
(Tamsu)
(Šviesu)
Tamsi dalis
Šviesi dalis
Tamsus vaizdas
Vaizdas su keliomis 
šviesiomis ir tamsiomis 
zonomis
Šviesus vaizdas
K-r_OPM_LIT.book  Page 34  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM