Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
349
Pried
a
s
11
Atskirai ásigyjami priedai
Šiam fotoaparatui yra skirta daugybë ávairiø atskirai ásigyjamø priedø. 
Išsamesnæ informacij¹ apie fotoaparatui taikomus priedus jums suteiks 
PENTAX atstovo centre. 
Daiktai, pažymëti žvaigždute (*) yra tokie patys, kaip ir komplektuojami 
su šiuo fotoaparatu.
Baterijos kroviklio rinkinys K-BC109 (*)
(Komplekte yra baterijos kroviklis D-BC109 ir AC elektros laidas.) 
Ákraunamo tipo lièio jonø baterija D-LI109 (*)
Kintamosios srovës adapterio rinkinys K-AC109
(Kintamosios srovës adapteris D-AC50, DC kroviklis D-DC109 ir AC 
elektros laidas.) 
Leidžia fotoaparat¹ krauti nuo AC stotelës.
AA baterijø laikiklis D-BH109
Adapteris AA baterijoms.
Srovës šaltinio priedai
Baterijos kroviklis ir elektros laidas yra parduodami kaip komplektas. 
D-BH109
K-r_OPM_LIT.book  Page 349  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM