Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
351
Prie
das
11
Automatinë makrofotografavimo 
blykstë AF160FC
AF160FC yra blykstës 
sistema specialiai pritaikyta 
makrofotografavimui, vaizdus 
fotografuojant iš arti šešëlyje ir labai 
mažus. Tai yra suderinama TTL 
automatinës blykstës režimu ir gali bûti 
naudojama su plaèiakampio objektyvo 
PENTAX fotoaparatais, naudojant 
esantá adapterio žied¹. 
Hot Shoe adapteris F
G
Jungiamasis kabelis F5P
Atskirai tvirtinamos blykstës 
valdymo kontaktø jungties 
adapteris F
Šá áranga yra naudojama išorinëms 
blykstëms prijungti ir užtikrina 
vis¹ reikiam¹ elektroninæ s¹saj¹ 
su fotoaparatu.
Atskirai tvirtinamos blykstës 
fiksatorius CL-10
Jeigu yra naudojama AF540FGZ arba 
AF360FGZ blykstë kaip bevielë blykstë, 
šis didelis gnybtas yra naudojamas 
išorinës blykstës tvirtinimui ant suolo 
arba stalo.
AF160FC
Priedø tvirtinimo adapteris F
G
Atskirai tvirtinamos blykstës valdymo 
kontaktø jungties adapteris F
Atskirai tvirtinamos blykstës 
fiksatorius CL-10
K-r_OPM_LIT.book  Page 351  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM