Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
352
Pried
a
s
11
Didinamasis okuliaras O-ME53
Prie vaizdo ieškiklio tvirtinamas 
papildomas læšiukas yra skirtas 
padidinimui iki 1.18 karto.
Jeigu okuliaras yra pritvirtintas 
prie W su vaizdo ieškikliu kuris 
didina 0.85 karto, kombinuotas 
padidinimas tampa 1.0 kartø, 
padarantis paprastesná rankiná 
fokusavim¹. 
Papildomas læšiukas F
B
Prie vaizdo ieškiklio tvirtinamas 
papildomas læšiukas yra skirtas 
centrinës vaizdo ieškiklio zonos 
vaizdui padidinti 2×.
Jûs galite matyti vis¹ vaizd¹ 
paprastai pakeldami pried¹ nuo 
okuliaro, kai jis yra šarnyrinio 
tipo læšiukas.
A tipo vaizdo ieškiklio konverteris
Tai yra priedas, kuris pakeièia 
vaizdo ieškiklio peržiûros kamp¹ 
90° intervalais. Yra galimybë 
pasirinkti vien¹ iš dviejø vaizdo 
didinimo padëèiø: 1× ir 2×.
Vaizdui ieškikliui
Didinamasis okuliaras O-ME53
Papildomas læšiukas F
B
A tipo vaizdo ieškiklio konverteris
K-r_OPM_LIT.book  Page 352  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM