Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
353
Prie
das
11
Vaizdo ieškiklio okuliaro korekciniø 
læšiø adapteris
Vaizdo ieškiklio okuliaro korekciniai 
læšiai suteikia galimybæ pakoreguoti 
vaizdo ieškiklio optikos laužiam¹j¹ 
geb¹. Ástatykite læšius tiesiai á okuliar¹.
Jeigu sunku ážiûrëti vaizd¹ per vaizdo 
ieškiklá, pakoreguokite vaizdo ieškiklio 
laužiam¹j¹ geb¹ apytikriai nuo -5 iki 
+3 m
-1
 (metrais).
Okuliaro priedas F
Q
 (*)
ME vaizdo ieškiklio dangtelis
Jûs galite nufotografuoti vaizdus, nuo fotoaparato nutolusius 4 metrus.
Nuotolinio valdymo pultelis F
Vandeniui atsarus distancinis 
pultas O-RC1
Fotoaparato dëklas O-CC84
Fotoaparato dirželis O-ST53 (*)
Rankos dirželis O-ST991
Rankos dirželis O-ST992
Reguliuojamas dirželis O-ST842
Nuotolinis valdymas
Fotoaparato dëklas/Dirželis
Vaizdo ieškiklio okuliaro 
korekciniø læšiø adapteris
K-r_OPM_LIT.book  Page 353  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM