Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
355
Pried
a
s
11
Klaidø pranešimai
Klaidos pranešimas
Aprašymas
Memory card full (Atminties 
kortelë yra užpildyta)
SD atminties kortelë yra užpildyta ir nebus 
galima árašyti daugiau vaizdø. Ádëkite 
nauj¹ SD atminties kortelæ arba ištrinkite 
nereikalingus vaizdus. (54 psl., 89 psl.)
Duomenys gali bûti išsaugomi, jeigu jûs atliksite 
šiuos veiksmus.
• Failo formatas yra pakeièiamas á JPEG. 
• Pakeièiama JPEG raiška arba JPEG kokybës 
No image (Nëra vaizdo)
Á SD atminties kortelæ nëra árašyta vaizdø, 
kuriuos pageidaujate atkurti.
This image cannot be displayed 
(Vaizdas negali bûti 
atvaizduojamas)
Jûs mëginate atkurti vaizd¹, kurio formato 
nepalaiko šis fotoaparatas. Šá vaizd¹ galima 
atkurti naudojantis kitos markës fotoaparatu 
arba asmeniniu kompiuteriu.
No card in the camera 
(Á fotoaparat¹ nëra 
ádëta kortelë)
Á fotoaparat¹ nëra ádëta SD atminties kortelë. 
(54 psl.)
Cannot use this card 
(Naudoti šios kortelës 
negalima)
Ádëta SD atminties kortelë nesuderinama 
su fotoaparatu.
Memory card error 
(Atminties kortelës klaida)
Vaizdø fotografavimas ir jø atkûrimas 
neámanomas, dël SD atminties kortelës 
problemø. Pamëginkite vaizdus atkurti 
kompiuteryje, taèiau ne su šiuo fotoaparatu.
Card is not formatted 
(Kortelë nëra sužymëta)
Ádëta SD atminties kortelë yra nesužymëta 
arba sužymëta kompiuteriu arba kitu prietaisu, 
nesuderinamu su šiuo fotoaparatu. 
Naudodamiesi šiuo fotoaparatu, sužymëkite 
SD atminties kortelæ. (293 psl.)
Card is locked (Atminties 
kortelë užblokuota)
SD kortelë apsaugota nuo duomenø árašymo. 
Atrakinkite SD atminties kortelæ. (56 psl.) 
The card is electronically 
locked (Kortelë yra 
elektroniškai užblokuota)
SD atminties kortelës apsaugos funkcijos dëka, 
duomenys yra apsaugoti.
This image cannot be enlarged 
(Šio vaizdo negalima padidinti)
Jûs norite padidinti vaizd¹, kurio negalima 
padidinti.
K-r_OPM_LIT.book  Page 355  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM