Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
356
Pried
a
s
11
This image is protected 
(Šis vaizdas yra apsaugotas)
Jûs mëginate ištrinti apsaugot¹ vaizd¹. 
Nuo vaizdo nuimkite apsaug¹. (262 psl.)
Battery depleted 
(Baterija išsikrovë)
Baterija išsikrovë. Á fotoaparat¹ ádëkite ákraut¹ 
baterij¹ ar naujas AA baterijas. (45 psl.) 
Not enough battery power 
remaining to clean sensor 
(Nepakanka baterijos energijos 
jutiklio valymui)
Atsiranda jutiklio valymo metu, kai baterija 
baigia išsikrauti. Pakeiskite pilnai ákrauta 
baterija arba naujomis AA baterijomis, arba 
pasinaudokite kintamosios srovës adapterio 
rinkiniu D-AC109 (ásigyjamas atskirai). (51 psl.) 
Not enough battery remaining 
to activate Pixel Mapping 
(Nepakanka baterijos energijos 
suaktyvinti pikseliø žymëjim¹)
Atsiranda pikseliø žymëjimo metu, kai baterija 
baigia išsikrauti. Pakeiskite pilnai ákrauta 
baterija arba naujomis AA baterijomis, arba 
pasinaudokite kintamosios srovës adapterio 
rinkiniu D-AC109 (ásigyjamas atskirai). (51 psl.)
Image folder cannot be created 
(Negalima sukurti vaizdo 
aplanko)
Yra naudojamas didžiausias aplanko numeris 
(999) ir didžiausias failo numeris (9999) yra 
priskirtas vaizdui ir daugiau vaizdø negalima 
árašyti á atmintá. Ádëkite nauj¹ SD atminties 
kortelæ arba sužymëkite atminties kortelæ. 
(293 psl.)
Unable to store image 
(Negalima išsaugoti 
nuotraukos)
Nebus galima árašyti vaizdo á SD atminties 
kortelæ, nes iškilo problema.
Settings not stored 
(Nuostatos nëra išsaugomos)
DPOF nuostatos negali bûti išsaugomas, 
kadangi SD atminties kortelë yra užpildyta. 
Ištrinkite nereikalingus vaizdus ir priskirkite 
DPOF nuostatas. (89 psl.)
The operation could not be 
completed correctly (Operacija 
netli bûti atlikta teisingai)
Fotoaparatas negali rankiniu bûdu išmatuoti 
baltos spalvos balanso arba aptikti dulkiø 
ant jutiklio. Pamëginkite tai atlikti dar kart¹. 
(221 psl., 345 psl.)
No more images can be 
selected (Negalima išrinkti 
daugiau vaizdø)
Galite pasirinkti 100 ir daugiau nuotraukø 
indekse (249 psl.) ir pasirinkæ ištrinti (257 psl.).
No image to be processed 
(Nëra vaizdo, kurá galima 
apdoroti) 
Nëra vaizdø kurie gali bûti apdoroti naudojant 
skaitmeniná filtr¹ (275 psl.) ar RAW 
Development (282 psl.) funkcija.
Klaidos pranešimas
Aprašymas
K-r_OPM_LIT.book  Page 356  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM