Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
357
Prie
das
11
This image cannot be 
processed (Šio vaizdo 
negalima apdoroti)
Pasirodo, kai išsaugomas Resize (272 psl.), 
Cropping (273 psl.), Digital Filter (275 psl.), 
ar RAW (282 psl.) Development startuoja 
nuotraukoms, darytoms su kitais fotoaparatais, 
arba Resize ar Cropping startuoja mažiausioms 
dydžio nuotaukoms. 
The camera failed to create an 
image (Fotoaparatui nepavyko 
sukurti vaizdo)
Indeksinio spausdintino vaizdo sukûrimas 
yra neámanomas. (249 psl.)
Camera overheated. Disabling 
Live View temporarily to protect 
circuitry (Fotoaparatas 
perkaitintas. Laikinai 
išjungiama Live View funkcija)
Live View negali bûti naudojama, nes 
fotoaparato vidinë temperatûra yra per aukšta. 
Paspauskite 
4 mugtuk¹ ir pabandykite 
naudotis Live View, kai fotoapratas atvës.
Negalite pradëti Live View
Atsiranda kai Live View [22. Using Aperture 
Ring] (Naudojantis diafragmos žiedu) 
[A Custom Setting 4] (Vartotojo nuostata) 
meniu nustatytas Prohibited (Draudžiama) 
ir objektyvo diafragmos pozicija kita nei s, 
ar objektyvas naudojamas be s.
This function is not available in 
the current mode (Ši funkcija 
negalima nustatytame režime)
Jûs bandote nustatyti funkcij¹, kuri nëra galima 
Picture režime, 
H (Scene (Scena)) režime, 
ar C (Movie (Judami vaizdai)) režime. 
Klaidos pranešimas
Aprašymas
K-r_OPM_LIT.book  Page 357  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM