Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
358
Pried
a
s
11
Funkcionavimo sutrikimø paieška
Kai kuriais atvejais fotoaparatas gali neveikti kaip pridera 
dël elektrostatinës iškrovos poveikio. Tai galima atstatyti išëmus 
ir vël ádëjus baterij¹. Kai veidrodis yra pakeltas, išimkite ir vël ádëkite 
baterij¹. Po to ájunkite fotoaparato maitinim¹. Veidrodis nusileis. 
Atlikus ši¹ procedûr¹, jeigu fotoaparatas veikia tinkamai, reiškia 
nereikia jokiø taisymø. 
Prieš kreipdamiesi á serviso centr¹ rekomenduojama peržvelgti 
šios lentelës turiná.
Problema
Priežastis
Sprendimo bûdai
Neásijungia 
fotoaparato 
maitinimas
Á aparat¹ nëra 
ádëta baterija 
Patikrinkite, kaip yra ádëta baterija. 
Jeigu nëra, á aparat¹ ádëkite pilnai 
ákraut¹ baterij¹. 
Á aparat¹ baterija 
yra ádëta 
neteisingai 
Patikrinkite baterijos dëjimo kryptá.
Baterij¹ reikia ádëti taip, kad +/- ženkleliai 
sutaptø su baterijos skyrelyje pažymëtais 
ženkleliais. (46 psl., 48 psl.)
Baterija išsikrovë
Pakeiskite ákrauta baterija arba naudokite 
kintamosios srovës adapterio rinkiná 
K-AC109 (ásigyjamas atskirai). (51 psl.) 
Nebus galima 
paleisti užrakto 
mechanizmo
Objektyvo 
diafragmos žiedas 
nustatytas á kit¹, 
nei á s padëtá
Objektyvo diafragmos žied¹ nustatykite 
á s padëtá (114 psl.) arba [A Custom 
Setting 4] (Vartotojo nuostata) meniu 
lange [22. Using Aperture Ring] 
(Naudojantis diafragmos žiedu) punktui 
išrinkite [Permitted] (Leidžiama) nuostat¹ 
(342 psl.).
Vyksta blykstë 
ákrovos procesas
Palaukite, kol blykstë pilnutinai ásikraus.
Nëra vietos SD 
atminties kortelëje
Ádëkite SD atminties kortelæ, kurioje yra 
pakankamai vietos vaizdø árašymui arba 
ištrinkite nereikalingus vaizdus. (54 psl.
89 psl.)
Árašymas
Palaukite, kol pasibaigs vaizdo árašymo 
procesas.
K-r_OPM_LIT.book  Page 358  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM