Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
35
Spalvø balanso samprata
RGB histogramoje kiekvienai spalvai yra atvaizduojamas spalvos 
intensyvumo paskirstymas. Grafiko dešinë pusë atrodo panašiai 
kaip ir vaizdams, kuriems teisingai sureguliuotas baltos spalvos balansas. 
Jeigu tik viena spalva nukrypsta á kairæ pusæ, spalva taip pat yra ryški.
Šie indikatoriai pasirodo monitoriuje, kad parodytø dabar naudojamus 
klavišus, ratukus.
Pavyzdžiui)
Gido indikatoriai
2
Keturkryptis selektorius (2)
3 mygtukas
3
Keturkryptis selektorius (3)
M mygtukas
4
Keturkryptis selektorius (4)
=/L mygtukas
5
Keturkryptis selektorius (5)
|
Green mygtukas
4 mygtukas
m
mc mygtukas
S
E-diskas
K/i mygtukas
Užrakto paleidimo mygtukas
K-r_OPM_LIT.book  Page 35  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM