Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
359
Prie
das
11
Autofokusavimas 
neveikia 
Sunku sufokusuoti 
subjekt¹
Subjektai, kuriø vaizd¹ yra sunku 
sufokusuoti automatiniu bûdu tai yra 
nekontrastingi objektai (dangus, balta 
siena, ir t.t.), tamsûs objektai, smulkiai 
raštuoti objektai, greitai judantys objektai 
arba vaizdas fotografuojamas per lango 
stikl¹ arba fotografuojamas vaizdas yra 
tinklo struktûros. Užfiksuokite tokiu pat 
atstumu nutolusio jûsø subjekto vaizdo 
ryškum¹, po to fotoaparat¹ nukreipkite 
á fotografuojam¹ vaizd¹ ir iki galo 
nuspauskite užrakto paleidimo mygtuk¹. 
Taip pat galite pasinaudoti rankinio 
fokusavimo režimu. (146 psl.)
Subjektas nëra 
fokusavimo zonoje
Subjekt¹ sukomponuokite taip, kad jis 
bûtø vaizdo ieškiklyje esanèio rëmelio 
viduryje. Jeigu subjektas yra už 
fokusavimo zonos, fotoaparat¹ 
nukreipkite á fotografuojam¹ subjekt¹ 
iki pusës nuspauskite užrakto paleidimo 
mygtuk¹, o po to sukomponuokite vaizd¹ 
ir iki galo nuspauskite užrakto paleidimo 
mygtuk¹. (144 psl.)
Subjektas yra 
pernelyg arti
Nutolkite nuo fotografuojamo subjekto 
ir nufotografuokite vaizd¹.
Fokusavimo 
režimas yra 
nustatytas á \
Fokusavimo režimo selektoriø 
nustatykite á 
= padëtá. (134 psl.)
Problema
Priežastis
Sprendimo bûdai
K-r_OPM_LIT.book  Page 359  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM