Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
360
Pried
a
s
11
Fokusas negali 
bûti fiksuotas
[AF Mode] 
(AF režimas) 
nustatytas á k
Autofokusavimas nëra fiksuojamas 
(fokusavimo fiksavimas), kai [AF Mode] 
(AF režimas) režimui yra išrinkta 
k (išskyrus, kai k nustatymui 
automatiškai yra išrinkta f). 
Fotoaparatas pratæsia subjekto 
fokusavim¹, kol iki pusës nuspaustas 
užrakto paleidimo mygtukas. Jeigu 
yra subjektas, kurio vaizdo ryškum¹ 
pageidaujate nustatyti, [AF Mode] (AF 
režimas) režimui išrinkite l (Pavienis 
fokusavimas) ir naudokite fokusavimo 
fiksavim¹. (137 psl.)
Vaizdo režimu 
fotografavimo 
režimui išrinkite 
\ arba n, l, 
R, ar Y, 
režime.
Vaizdo režimu fotografavimo režimui 
išrinkite kit¹ nuostat¹, nei 
\ (Moving 
Object (Judantys objektai)) arba n 
(Stage Lighting (Scenos apšvietimas)), 
l (Night Snap (Fotografavimas naktá)), 
R (Kids (Vaikai)), ar Y (Pet (Naminiai 
gyvûnëliai)) 
H (Scene (Scena)) režime. 
AE fiksavimo 
funkcija neveikia
Užrakto greitis 
h
Režimo išrinkimo disk¹ nustatykite á kit¹, 
nei á h. (124 psl.)
Intengruota 
blykstë 
neišsikraus
Jeigu blykstës 
režimui yra išrinkta 
C arba C, 
blykstë nesuveiks, 
jeigu subjektas 
yra ryškus
Blykstës režimui išrinkite b (Manual 
Flash Discharge (Rankinë blykstës 
iškrova)) ar D (Manual Flash+Red-eye 
Reduct. (Rankinis „raudonø akiø” 
sumažinimas)). (79 psl.)
Yra išrinktas 
režimas a
Režimo išrinkimo disk¹ nustatykite á kit¹, 
nei á a (Flash Off (Blykstë išjungta)). 
(99 psl.) 
H režimui yra 
išrinkta 
A, K, 
n, Z, U ar 
H (Scene (Scena)) režimui išrinkite 
kit¹, nei 
A (Night Scene (Nakties 
kraštovaizdis)), K (Sunset 
(Saulëlydis)), n (Stage Lighting (Scenos 
apšvietimas)), Z (Night Scene HDR 
(Nakties kraštovaizdis)), U (Candlelight 
(Vakarëlis)), ar 
E (Museum (Muziejus)). 
Problema
Priežastis
Sprendimo bûdai
K-r_OPM_LIT.book  Page 360  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM