Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
361
Prie
das
11
Neveikia 
motorizuoto 
transfokavimo 
sistema
Šiame fotoaparate 
nëra motorizuotos 
transfokavimo 
funkcijos
Pasinaudokite rankiniu transfokavimu. 
(78 psl.)
USB sujungimas 
su asmeniniu 
kompiuteriu 
neveikia kaip 
pridera.
USB sujungimo 
režimui yra išrinkta 
nuostata [PTP]
[R Set-up 2] (Nustatymas) meniu lange 
[USB Connection] (USB sujungimas) 
punktui išrinkite [MSC]. (319 psl.)
Neveikia 
sujudëjimo 
sumažinimo 
funkcija
Sujudëjimo 
sumažinimo 
funkcija yra 
išjungta
Ájunkite [Shake Reduction] (Sujudëjimo 
sumažinimas). (154 psl.)
Sujudëjimo 
sumažinimo 
funkcija nëra 
teisingai nustatyta
Jeigu yra pritvirtintas objektyvas, kurio 
židinio nuotolio informacijos negalima 
panaudoti, meniu lange išrinkite [Input 
Focal Length] (Židinio nuotolio ávestis) 
punkt¹. (155 psl.)
Sklendës greitis 
yra labai mažas, 
kad sujudëjimo 
sumažinimo 
funkcija bûtø 
efektyvi, 
fotografuojant 
panoraminius 
vaizdus arba 
nakties siužetus 
ir t.t.
Išjunkite [Shake Reduction] (Sujudëjimo 
sumažinimas) kai naudojate trikojá.
Subjektas yra 
pernelyg arti
Pasitraukite toliau nuo subjekto arba 
išjunkite sujudëjimo sumažinimo funkcij¹ 
ir naudokite trikojá.
Problema
Priežastis
Sprendimo bûdai
K-r_OPM_LIT.book  Page 361  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM