Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
364
Pried
a
s
11
Autofokusavimo sistema
Tipas
TTL: TTL autofokusas
Fokusavimo 
sensorius
SAFOX IX, 11 taškø (9 fokusavimo taškai centre)
Ryškumo diapazonas EV-1 to 18 (ISO100)
AF režimas
Auto AF (f), pavienis AF (l), tæstinas AF (k)
Fokusavimo prioritetas ar užrakto paleidimo prioriteto režimas 
l
Fokusavimo prioritetas ar FPS prioriteto režimas k 
AF taško 
pasirinkimas
Auto: 5 taškai, Auto: 11 taškø, pasirenkamas, centras
AF pagalbinë 
lemputë
Priskirtas LED AF pagalbinei lemputei
Matavimas
Tipas
TTL atidaryta diafragma, 16 segmentø matavimas, centro-
svorio ir taškinis matavimas
EV kompensavimas
EV1 iki 21.5 (ISO200 · 50mm F1.4)
Ekspozicijos 
režimas
Auto Picture mode (Automatinio fotografavimo režimas), 
Siužetinio fotografavimo režimas (Portrait (Portretas), 
Landscape (Kraštovaizdis), Macro (Makrofotografavimas), 
Moving Object (Judantys objektai), Night Scene Portrait 
(Nakties kraštovaizdžio portretas), Flash Off (Blykstë išjungta))
Scene mode (Scenos režimas) (Night Scene (Nakties 
kraštovaizdis), Surf & Snow (Bangos ir sniegas), Food 
(Maistas), Sunset (Saulëlydis), Stage Lighting (Scenos 
apšvietimas), Night Snap (Fotografavimas naktá), Night Scene 
HDR (Nakties kraštovaizdis), Kids (Vaikai), Pet (Naminiai 
gyvûnëliai), Candlelight (Vakarëlis), Museum (Muziejus))
* Sceniniame apšvietime, naktiniame fotografavime ir 
nakties scenø HDR, bylos formatas fiksuojamas JPEG.
Program (Programuojamas režimas), Sensitivity Priority 
(Jautrumo prioritetas), Shutter Priority (Išlaikymo prioritetas), 
Aperture Priority (Diafragmos prioritetas), Manual (Rankinis), 
Bulb (Itin didelis išlaikymas) 
EV kompensavimas
±3 EV (1/2 EV žingsniai ar 1/3 EV žingsniai gali bûti išrinkti) 
AE fiksavimas
Gali bûti priskirtas 
=/L mygtukui, naudojantis vartotojo 
funkcijomis (laikmaèio tipas: vartotojo nustatyme išrinkti dvi 
matavimo veikimo laiko trukmës) Nepertraukiamas tol tæsiasi, 
kol nuspaustas užrakto paleidimo mygtukas. 
K-r_OPM_LIT.book  Page 364  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM