Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
365
Prie
das
11
Užraktas
Tipas
Elektoniškai valdomas vertikalus užraktas
Išlaikymas
Auto: 1/6000 iki 30 sek., Rankinis: 1/6000 iki 30 sek. (1/3 EV 
žingsnio ar 1/ 2EV žingsnio), Bulb (super ilgas išlakymas)
Fotografavimo bûdo režimai
Režimø 
pasirinkimas
Vienas kadras, tæstinis (Hi, Lo), Savaiminis fotografavimas 
(12s, 2s), Distancinis valdymas (iš karto, 3 sek., tæstinis), 
Auto Braketingas (3 kadrai)
Nepertraukiamas 
fotografavimas
Apytikriai 6 kps JPEG (E · C · tæstinis Hi): iki 25 kadrø, 
RAW: iki 12 kadrø
Apytikriai 2 kps (JPEG (E, C, tæstinis Lo): iki SD 
atminties kortelë bus užpildyta, RAW: iki 36 kadrø) 
Vidinë blykstë
Tipas
Ámontuota P-TTL blykstë su serijiniu valdymu
GN: apie 16 (ISO200/m), apie 12 (ISO100/m)
Vaizdo kampas: atitinka 28mm objektyvo vaizdo kampui 
(35mm formato atitikmuo)
Blykstës režimas
P-TTL, Raudonø akiø sumažinimas, Lëta sinchronizacija, 
Antros užuolaidos sinchronizacija
Greita sinchronizacija ir belaidë sinchronizacija yra galima 
su PENTAX skirtomis išorinëmis blykstëmis.
Sinchronizacijos 
greitis
1/180 sek.
Blykstës ekspozicijos 
kompensavimas
-2.0 iki +1.0EV
Fotografavimo funkcijos
Vartotojo vaizdas
Bright (Šviesu), Natural (Natûralu), Portrait (Portretas), 
Landscape (Kraštovaizdis), Vibrant (Gyvas), Muted 
(Prislopintas), Bleach Bypass (Balinimo vengimas), Reversal 
Film (Reversinë juosta), Monochrome (Vienspalvis)
Triukšmø 
sumažinimas
Slow Shutter Speed NR (Lëtas užrakto greitis NR), 
High-ISO NR (Aukštas ISO NR)
Dinaminio diapazono 
nustatymas
Highlight Correction (Šviesos korekcija), Shadow Correction 
(Šešëliø korekcija)
Objektyvo korekcija
Lateral Chromatic Aberration Correction
Kryžminis 
apdorojimas
Random (Atsitiktinis), Preset 1-3 (Išankstinis), 
Favorite 1-3 (Mëgstamas)
K-r_OPM_LIT.book  Page 365  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM