Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
366
Pried
a
s
11
Skaitmeninis filtras
Toy Camera (Žaislinis fotoaparatas), Retro, High Contrast 
(Didelis kontrastas), Extract Color (Spalvø išplëtimas), Soft 
(Neryškus), Starburst (Žvaigždžiø pliûpsnis), Fish-eye (Žuvies 
akis), Custom Filter (Pasirenkamas filtras)
HDR 
Fotografavimas
Auto, Standard (Standartinë), Strong 1 (Stiprus), Strong 2 
(Stiprus), Strong 3 (Stiprus), Automatinë kompozicijos 
koregavimo funkcija
Daugkartinë 
ekspozicija
Pasirinkite fotografavimo skaièiø tarp 2 ir 9. Galimas Auto EV 
reguliavimas.
Fotografavimas 
nustatytais
intervalais
Fotografavime tarpø nustatymas (1 sek. iki 24 val.), pradëti 
tarpø nustatymus (iš karto, paskirtu laiku), fotografuoja 
iki 999 vaizdø
Judami vaizdai
Failo formatas
Judesio JPEG (AVI)
Raiška
b (1280 × 720, 16:9, 25 kps), c (640 × 480, 4:3, 25 kps)
Kokybës lygis
C “Geriausia”, D “Geresnë”, E “Gera”
Garsas
Ámontuotas mono mikrofonas
Árašymo trukmë
Iki 25 minuèiø; automatiškai sustoja filmuoti jei vidinë 
fotoaparatao temperatûra tampa per aukšta.
Vartotojo vaizdas
Bright (Šviesu), Natural (Natûralu), Portrait (Portretas), 
Landscape (Kraštovaizdis), Vibrant (Gyvas), Muted 
(Prislopintas), Bleach Bypass (Balinimo vengimas), Reversal 
Film (Reversinë juosta), Monochrome (Vienspalvis)
Kryžminis 
apdorojimas
Random (Atsitiktinis), Preset 1-3 (Išankstinis), Favorite 1-3 
(Mëgstamas)
Skaitmeninis filtras
Toy Camera (Žaislinis fotoaparatas), Retro, High Contrast 
(Didelis kontrastas), Extract Color (Spalvø išplëtimas), 
Color (Spalvotas)
Atkûrimo funkcijos
Atkûrimo vaizdas
Vienas kadras, vaizdø palyginimas, multi-vaizdø ekranas 
(4, 9, 16, 36, 81 segmentacija), ekrano didinimas (iki 16×, 
galimas sukimas ir greitas artinimas), sukimas, histograma 
(Y histograma, RGB histograma),šviesiø/tamsiø plotø 
perspëjimas, detalios informacijos ekranas, kopijavimo 
imformacijos ekranas (fotografo, kopijø savininko), aplanko 
vaizdas, kalendoriaus vaizdas, skaidriø peržiûra
Trynimas
Vieno kadro ištrinimas, ištrinti visus, pasirinkti ir ištrinti, 
ištrinti aplank¹, ištrinti momentinæ peržiûr¹
K-r_OPM_LIT.book  Page 366  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM