Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
367
Prie
das
11
Skaitmeninis filtras
Toy Camera (Žaislinis fotoaparatas), Retro, High Contrast 
(Didelis kontrastas), Sketch Filter (Eskizo filtras), Water Color 
(Vandens spalva), Pastel (Pastelë), Posterization 
(Pastelinimas), Miniature (Miniatûra), Base Parameter 
Adjustment (Pagrindiniø parametrø nustatymas) , Monochrome 
(Vienspalvis), Color (Spalvotas), Extract Color (Spalvø 
išplëtimas), Soft (Neryškus), Starburst (Žvaigždžiø pliûpsnis), 
Fish-eye (Žuvies akis), Slim (Ištæstumas), HDR, Custom Filter 
(Pasirenkamas filtras)
RAW apdorojimas
File Format (Failo formatas) (JPEG), Custom Image (Vartotojo 
vaizdas), White Balance (Baltos spalvos balansas), Sensitivity 
(Jautrumas), High-ISO NR (Aukštas ISO NR), Shadow 
Correction (Šešëliø korekcija), Distortion Correction 
(Iškraipymø korekcija), Lateral Chromatic Aberration 
Correction, Color Space (Spalvø paletë)
Redagavimas
Resize (Vaizdo dydžio pakeitimas), Cropping (Apkirpimas) 
(proporcijø ir nuožulnumo keitimo galymybë), Index (Rodyklë), 
Filmo korekcija (dalinti ar trinti pasirinktus kadrus), fotografuoti 
JPEG nuotraukas iš filmo
Vartotojo funkcijo
Vartotojo funkcijos 
22 vienetai
Režimo atmintis
13 vienetø
Vartotojo 
mygtukas
| mygtukas (Green Button (Green mygtukas), Custom Image 
(Vartotojo vaizdas), Optical Preview (Optinë peržiûra), Digital 
Preview (Skaitmeninë peržiûra), Digital Filter (Skaitmeninis 
filtras), Cross Processing (Kryžminis apdorojimas), One Push 
File Format (Vieno paspaudimo formatas))
=/L mygtukas (AF, AE-L)
Šrifto dydis
Standard (Standartinë), Large (Didelis)
Pasaulio laikas
Pasaulio laiko nuostata 75 miestui (28 laiko juostos)
Language
Anglø k., prancûzø k., vokieèiø k., ispanø k., portugalø k., italø 
k., olandø k., danø k., švedø k., suomiø k., lenkø k., èekø k., 
vengrø k., turkø k., graikø k., rusø k., korëjieèiø k., kinø k. 
(tradicinæ ir supaprastint¹) ir japonø k.
AF tikslus 
reguliavimas
±10 žingsniø, vienodas reguliavimas
Autoriniø teisiø 
informacija
 „Fotografo ir „Kopijø savininko“ vardai pridëti prie vaizdo 
aplanko.
Peržiûros istorija gali bûti patikrinta naudojant atitinkamas 
programas.
K-r_OPM_LIT.book  Page 367  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM