Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
36
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
Ši informacija atsiras vaizdo ieškiklyje.
Vaizdo ieškiklis
1
AF rëmelis (61 psl.)
2
Taško matavimo rëmelis (126 psl.)
3
AF taškas (141 psl.)
4
Blykstës bûsena (79 psl.)
Švieèia: kai blykstë yra galima.
Blykèioja: kai blykstë yra rekomenduojama, bet nenustatyta.
5
Vaizdo režimo ženklelis (101 psl.)
Ekrane atsiranda naudojamo vaizdo režimo ženklelis.
U (Áprastas režimas I), = (Portrait (Portretas)), s (Landscape 
(Kraštovaizdis)), q (Macro (Makrofotografavimas)), 
\ (Moving Object 
(Judantys objektai)), . (Night Scene Portrait (Nakties kraštovaizdžio 
portretas))
6
Shake Reduction (153 psl.)
Atsiranda, kai yra suaktyvinta sujudëjimo sumažinimo funkcija.
7
Išlaikymo ženklelis
Išlaikymas, fotografuojant arba reguliuojant.
Pabraukiama, kai diafragma gali bûti reguliuojama e-disku. 
Ájungus Triukšmo sumažinim¹ rodomas likæs proceso laikas. (109 psl.)
8
Diafragmos reikšmë
Diafragmos reikšmë fotografuojant arba reguliuojant.
Pabraukiama, kai jautrumas gali bûti reguliuojamas naudojantis e-disku. 
[
nr] mirksi, kai Triukšmo sumažinimo funkcija ájugta. (109 psl.)
4
5
12
7
9
10
11
6
8
1
2
1
3
K-r_OPM_LIT.book  Page 36  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM