Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
369
Pried
a
s
11
Žodynëlis
AdobeRGB
Spalvø paletë yra rekomenduojama Adobe Systems, Inc. programoms, 
pramoniniam spausdinimui. Platesnë vaizdø paletë nei sRGB. 
Uždengiama didesnë spalvø dalis ir tokiu bûdu nëra prarandamos 
spalvos, kai vaizdai yra spausdinami arba redaguojami kompiuteryje. 
Jeigu vaizdas yra atidarytas su nesuderinama programine áranga, 
vaizdo spalvos bus švelnesnës. 
AE matavimas
Subjekto šviesumas yra išmatuojamas apibrëžiant ekspozicij¹. 
Naudojantis šiuo fotoaparatu pasirinkite vien¹ iš šiø [Multi-segment 
Metering] (Daugiasegmentinis matavimas), [Center-weighted Metering] 
(Centro sverties matavimas) ir [Spot Metering] (Taškinis matavimas).
AF taškas
Yra vaizdo ieškiklyje, kuris apibrëžia fokus¹. Šiame fotoaparate, 
pasirinkite iš [Auto] (Automatinis), [Select] (Išrinkti) ir [Spot] (Taškas).
Baltos spalvos balansas
Fotografavimo metu yra reguliuojama spalvinë temperatûra, 
priklausomai nuo apšviestumo, kuris veikia fotografuojam¹ 
subjekt¹, kad bûtø galima išgauti reikiam¹ spalv¹.
CMOS Sensorius
Fotografavimo elementai, kurie konvertuoja švies¹, patenkanèi¹ 
per objektyv¹ á elektrinus signalus, kurie sukuria vaizd¹. 
DCF (Design rule for Camera File system)
Jûsø skaitmeninis aparatas atitinka skaitmeniniø fotoaparatø failø 
sistemos universalaus standarto projektavimo taisykles, nustatytas 
JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries 
Association).
Diafragma
Diafragma padidina arba sumažina šviesos kieká, patenkantá 
per objektyv¹ ir paveikianèi¹ CMOS jutiklá.
K-r_OPM_LIT.book  Page 369  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM