Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
370
Pried
a
s
11
Dinaminis diapozonas (D-Range)
Indikuojama su reikšmë, skirta vaizde atgaminti šviesos lygá.
Tai yra taip pat, kaip terminas „platuma“ naudojamas su sidabrine 
fotojuosta.
Apskritai, kai dinaminis diapazonas yra platus, pernelyg daug šviesiø 
ir/arba pernelyg daug tamsiø zonø mažiau atsiranda vaizde ir kai 
dinaminis diapazonas yra siauresnis, visi vaizdo tonai gali bûti 
atgaminami raiškiai ir tiksliai.
DNG RAW failas
DNG (Skaitmeninis negatyvas) yra visuotinai pripažintas RAW failo 
formatas, sukurtas Adobe sistemoms. Jeigu vaizdai savininko árašyti 
RAW formatu yra konvertuojami á DNG format¹, žymiai padidëja 
vaizdø tinkamumas ir suderinamumas.
DPOF (Digital Print Order Format)
Taisyklës, kurios apibrëžia spausdintinus vaizdus, kiekvienos nuotraukos 
atspaudø skaièiø, o taip pat informacija, kuri turi bûti ákomponuojama 
kiekviename atspaude. Vaizdø spausdinimas bus labai paprastas, 
kortelæ ádëjus á bet kurá aparat¹, palaikantá DPOF format¹.
Ekspozicijos breketingas
Automatinis fotografavimo ekspozicijos pakeitimas. 
Nuspaudus užrakto paleidimo mygtuk¹ yra nufotografuojami trys vaizdai. 
Pirmasis su tinkama ekspozicija, antrasis su nepakankama ekspozicija, 
o treèiasis su pernelyg didele ekspozicija.
EV (Ekspozicijos reikšmë)
Ekspozicijos reikšmë apibrëžiama, kombinuojant diafragmos ir išlaikymo 
reikšmes.
EV Kompensacija
Vaizdo šviesumo reguliavimas, keièiant išlaikym¹ ir/arba diafragmos 
reikšmæ.
Exif (Exchangeable image file format for digital still camera)
Jûsø skaitmeninis aparatas atitinka skaitmeniniø fotoaparatø failø 
sistemos universalaus standarto projektavimo taisykles, nustatytas 
JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries 
Association).
K-r_OPM_LIT.book  Page 370  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM