Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
371
Prie
das
11
Histograma
Grafikas kuris parodo tamsesnius ir šviesesnius vaizdo taškus. 
Horizontalioji ašis rodo šviesum¹ ir vertikalioji ašis rodo pikseliø skaièiø. 
Tai yra naudojama, kai jûs pageidaujate apibrëžti vaizdo ekspozicij¹.
ISO Jautrumas
Tai šviesos jautrumo lygis. Kuo didesnis jautrumas, tuo mažesná 
išlaikym¹ galima pasirinkti vaizdø fotografavimui net ir tamsiose vietose, 
sumažinant aparato sujudëjim¹. Taèiau esant nustatytam didesniam 
jautrumui, vaizdai gali bûti árašyti su triukšmais.
JPEG
Vaizdo suglaudinimo metodas. Naudodamiesi šiuo fotoaparatu, 
pasirinkite iš C (Geriausia), D (Geresnë) arba E (Gera). 
Vaizdai árašyti JPEG formatu yra tinkami peržiûrai kompiuteryje 
arba siøsti elektroniniu paštu. 
Kameros sujudëjimas (Išplaukimas)
Jei fotoaparatas yra sujudinamas, kol sklendë yra atidaryta, vaizdas 
atrodys neryškus. Tai dažniausiai ávyksta, kai nustatytas didelis 
išlaikymas.
Siekiant išvengti fotoaparato sujudëjimo efekto, padidinkite jautrum¹, 
pasinaudokite blykste ir sumažinkite išlaikym¹. Pasirinktinai, siekiant 
stabilizuoti fotoaparat¹, aparat¹ pritvirtinkite prie trikojo. Siekiant išvengti 
fotoaparato sujudëjimo, spaudžiant užrakto paleidimo mygtuk¹, 
suaktyvinkite sujudëjimo sumažinimo funkcij¹, užrakto paleidimo 
laikmaèio režim¹ arba nuotolinio valdymo režim¹. 
Kokybës lygis
Tai nurodo vaizdo suglaudinimo laipsná. Kuo mažesnis suglaudinimo 
laipsnis, tuo detalesnis yra vaizdas. Kuo didesnis suglaudinimo laipsnis, 
tuo vaizdas tampa daugiau „grûdëtas“.
ND (Neutral Density) Filtras
Filtras turi daug spalvø sodrumo lygiø. Todël labai patogu reguliuoti 
vaizdo šviesum¹, nedarant átakos paèiam vaizdui.
K-r_OPM_LIT.book  Page 371  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM