Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
372
Pried
a
s
11
NTSC/PAL
Tai yra videosignalo išëjimo formatai. NTSC daugiausia yra naudojami 
Japonijoje, Šiaurës Amerikoje ir Pietø Korëjoje. PAL daugiausia yra 
naudojama Europoje ir Kinijoje.
Raiška
Yra aprašoma vaizdo raiška (vaizdo elementø skaièius pikseliais). 
Kuo didesnë vaizdo raiška, tuo didesnis yra failas.
RAW duomenys
Nesuredaguoto vaizdo duomenys iš CCD matricos. RAW duomenys 
tai duomenys, kurie nëra apdorojami naudojantis fotoaparatu. 
Fotoaparato nustatymai, kaip antai baltos spalvos balansas, kontrastas, 
spalvø sodrumas, atspalvis, spalvø paletë, jautrumas ir raiškumas gali 
bûti nustatytas kiekvienam kadrui po fotografavimo. Be to RAW 
duomenys yra 12 bitø duomenys, kuriuose telpa 16 kartø daugiau 8 bitø 
JPEG ir TIFF duomenø informacijos. Ámanomas laipsniškumas. RAW 
duomenis persiøskite á kompiuterá ir naudodamiesi programine áranga 
sukurkite vaizd¹ su skirtingomis nuostatomis, kaip antai JPEG.
Ryškumo dozë
Vaizdo pereksponuota zona nebus kontrastinga ir atrodys balta.
Ryškumo zonos gylis
Fokusavimo zona. Tai priklauso nuo diafragmos, židinio nuotolio 
ir atstumo iki fotografuojamo subjekto. Pavyzdžiui, išrinkus mažesnæ 
diafragm¹ (didesnis skaièius) yra padidinamas ryškumo zonos gylis arba 
naudojant didesnæ diafragm¹ (mažesnis skaièius), ryškumo zonos gylis 
sumažëja.
Spalvinë temperatûra
Spalvinë temperatûra — tai objektyvus šviesos šaltinio spalvos matavimo 
vienetas, apibrëžiamas kaip temperatûra, iki kurios bûtina ákaitinti 
objekt¹. Tai yra indikuojama kaip absoliuti temperatûra, naudojantis 
Kelvino (K) prietaisais. Spalvinei temperatûrai pakilus, šviesos spalva 
bus daugiau melsvesnë, o spalvinei temperatûrai nukritus, šviesos 
spalva bus rausvesnë.
K-r_OPM_LIT.book  Page 372  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM