Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
374
11
Prieda
Rodyklë
Ženkleliai
[A Rec. Mode] (Árašymo 
režimas) meniu
[Q Playback] (Atkûrimo 
režimas) meniu
[R Set-up] (Nustatymas) 
meniu
[A Custom Setting] (Vartotojo 
nuostata) meniu
Q (Atkûrimas) mygtukas
Q (Peržiûra) 
mygtukas
| (Green) 
mygtukas
mc (EV kompensavimas) 
mygtukas
K/i (Blykstës 
iššokimas/Trynimas) 
mygtukas
I Automatinis fotografavimas 
= Portretas
s Kraštovaizdis
q Makrofotografavimas
Judami objektai .............. 101
. Nakties scenos 
portretas
d Mëlynas dangus
a Blykstë išjungta
A Nakties scena ................. 102
Q Bangos ir sniegas
K Maistas  ............................ 102
K Saulëlydis
n Scenos apšvietimas
l Fotografavimas naktá
Z Naktinë scena HDR
R Vaikai
Y Naminiai gyvûnëliai
U Žvakiø šviesa
A
Aštrumas 
(Vartotojo nuotrauka)
AdobeRGB
AE apšviestumo 
matavimas
AE Fiksavimas
AE matavimas
AF šakotuvas
= (Autofokusas)  ................134
AF lemputë
=/L mygtukas  ......24135
AF pagalbinë lemputë
AF režimas
AF taškas
AF tikslus koregavimas
AF zonos perdengimas
AF160FC
AF200FG
AF360FGZ
AF540FGZ
Apdorojimas
Aplanko pavadinimas
Aplanko vaizdavimas
Apsauga
Atkûrimo režimo 
paletë
Atkûrimo trukmë
Atmintis
Atskirai ásigyjami 
priedai
K-r_OPM_LIT.book  Page 374  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM