Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
376
11
Prieda
Dulkiø áspëjimas
Dulkiø pašalinimas
Dvikovos vaizdai
Dydžio pakeitimas
E
Ekranas
Ekrano ryškumas
Ekspozicija
Ekspozicijos 
Breketingas
Ekspozicijos fiksavimas
Ekspozicijos 
áspëjimas
Ekspozicijos režimas
Ekspozicijos užrakinimas
e-rinkimas
EV
EV žingsniai
EV Kompensacija
Exif
F
Failo formatas
Failo numeris
Faziø skirtumas
Filmavimas
Filtras
Filtro efektas (Vartotojo 
nuotrauka)
Focus taškas
Fokusavimas
Fokusavimo režimo 
selektorius
Fokusavimo zona
Fokuso fiksavimas
Fokuso indikatorius
Fokuso režimas
Fokuso taškas
Fotoaparato sujudëjimas
Fotografavimas 
naktá l
Fotografavimas 
su blykste dienos 
šviesoje
Fotografavimo bûdo 
režimas
Fotografavimo informacija
Fotografavimo režimas
Fotografo informacija
G
Gamyklinë nuostata
Garsas
Gido indikatoriai
Green mygtukas
Greita peržiûra
Greitas artinimas
H
HDR (Skaitmeninis filtras)
  ....277
HDR Fiksavimas
High/Low Key Nustatymas 
(Vartotojo nuotrauka)
Histograma
I
Iškraipymas
Išlaikymas
Išlaikymo prioriteto 
režimas b
Išorinë blykstë
Iki galo nuspausti
Iki pusës nuspausti
Indeksas
M mygtukas  .........24, 26, 30
Infraredinë jungtis
Inicijavimas
Intervalinis fotografavimas
Árašo apsauga
Árašomi pikseliai
K-r_OPM_LIT.book  Page 376  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM