Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
377
11
Prieda
Árašomø vaizdø skaièius
IrSimple
ISO Jautrumas
Itin didelio išlaikymo 
fotografavimas
J
Jautrumas
Jutrumo prioriteto 
režimas K
JPEG
JPEG Árašoma raiška
JPEG kokybë
JPEG raiška
Judamø vaizdø 
atkûrimas
Judamø vaizdø 
redagavimas
Judesio sumažinimas
K
Kaitriniø lempø šviesa 
(Baltos spalvos 
balansas)
Kalbos nustatymas
Kalbos rodymas
Kalendorius
Kameros sujudëjimas
Keitimo santykis
Kelvinas
Keturkryptis selektorius 
(2345)
Kintamosios srovës 
adapteris
Klaidø pranešimas
Kokybës laipsnis
Kokybës lygis
Kompiuteris
Komplektuojama 
programinë
Kontrastas (Vartotojo 
nuotrauka)
Kontrasto subalansavimo 
režimas (blykstë)
Kortelës kreipties 
lemputë
Kraštovaizdis s
Kryžminis apdorojimas
L
Læšio korekcija
Lièio baterijos
Likusiø vaizdø skaièius
Live View
U mygtukas
M
a (Rankinis) režimas
Macintosh
Maistas 
Maitinimas
Maitinimo automatinio 
išsijungimo funkcija
Makrofotografavimas q
Mass Storage Class
Matavimo metodas
Matavimo proceso trukmë
Matinis laukelis
Mëlynas dangus d
Meniu sistema
3 mygtukas ........26, 24, 40
\ (Rankinis 
fokusavimas)
Miestø pavadinimai
Miniatiûra (Skaitmeninis 
filtras)
Miniatiûrø atvaizdavimo 
langas
Monitoriaus spalvos
MSC
Multi ekspozicija
K-r_OPM_LIT.book  Page 377  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM