Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
378
11
Prieda
Multi-segmentinis
Muziejus 
N
Nakties scena 
Nakties scenos 
portretas .
Naktinë scena HDR Z
Naminiai gyvûnëliai Y
Namø miestas
Naudojamas židinio 
nuotolis
Naujø aplankø kurimas
ND (Neutral Density) 
Filtras
Nepertraukiamas 
autofokusavimas
Nepertraukiamas 
fokusavimas k
Nepertraukiamas 
fotografavimas
Nepertraukiamas vaizdø 
fotografavimas
Neryškus (Skaitmeninis 
filtras)
Ni-MH ákraunamo tipo 
baterijos
NTSC
Nukirpimas
Nuotolinis valdymas
Nuotraukos formatas
Nuotraukos tonas
O
Objektyvai
Objektyvai su diafragmos 
žiedu
Objektyvas
Objektyvas su diafragmos 
žiedu
Objektyvo atjungimo 
mygtukas
Objektyvo bajoneto 
rodiklis
Objektyvo informacijos 
kontaktai
4 mygtukas ...........26, 142, 24
Okuliaro priedas
Optinë peržiûra
P
e (Programuojamas) 
režimas
Padidinto vaizdo 
atvaizdavimas
Pagalba
Pagaunamas fokusas
Pagrindinis jungiklis
Pagrindiniø parametrø 
keitimas (Skaitmeninis 
filtras)
PAL
Pasaulio laikas
Pasirenkamas tonas
Pasirinkti&Trinti
Pastelë (Skaitmeninis 
filtras)
Pastelinimas (Skaitmeninis 
filtras)
Pasukimas
Pavienis režimas l
PC/AV jungtis
PEF
Peržiûra
Perspëjimas
Picture Transfer Protocol
Pikseliai
Pikseliø sužymëjimas
Plonas (Skaitmeninis
filtras)
Portretas =
K-r_OPM_LIT.book  Page 378  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM