Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
37
9
Fokuso indikatorius (74 psl.)
Švieèia: kai subjektas yra sufokusuotas.
Blykèioja: kai subjektas nëra sufokusuotas.
10
Árašomø vaizdø skaièius/EV kompensavimo reikšmë
Atvaizduojamas árašomø vaizdø skaièius su esamosiomis kokybës 
ir raiškos nuostatomis. 
Jeigu yra išrinktas ekspozicijos režimas a, ekrane yra atvaizduojami 
skirtumai iš atitinkamos ekspozicijos reikšmës. (122 psl.)
m: EV kompensavimas (127 psl.)
Pabraukiama, kai EV kompensavimas negali bûti reguliuojamas 
su e-disku, kol nuspaustas mc mygtukas. 
o: Jautrumas
Pabraukiama, kai jautrumas gali bûti reguliuojamas naudojantis 
e-disku.
11
Fokusavimo režimo ženklelis (134 psl.)
Atsiranda,kai nustatyta \.
12
AE Lock (132 psl.)
Atsiranda, kai yra suaktyvinta AE užrakinimo funkcija. 
• Kai užrakto paleidimo mygtukas yra nuspaustas iki pusës, autofokusavimo 
režimu AF taškas bus raudonas (Superimpose AF Area (AF zonos 
perkomponavimas)). (141 psl.
• [9999] yra didžiausias árašomø vaizdø skaièius, kuris gali bûti atvaizduojamas 
vaizdo ieškiklyje. Net jeigu árašomu vaizdø skaièius yra 10,000 arba daugiau, 
[9999] yra atvaizduojama.
• Kai [AF/AE-L Button] (AF/AE-L Mygtukas) nustatytas á [Cancel AF] (AF 
atšaukimas) [A Rec. Mode 4] (Árašymo režimas) meniu, \ rodomas 
vaizdo ieškiklyje, kai 
=/L mygtukas nuspaustas. (135 psl.)
K-r_OPM_LIT.book  Page 37  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM