Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
379
11
Prieda
Pradinis nustatymas
Priedai
Produkto registracija
Programinës árangos 
ádiegimas
Programuojamas 
Režimas e
PTP
P-TTL (Blykstë)
P-TTL automatinë 
(blykstë)
R
Raiška
Rankinis blykstës 
paleidimas
Rankinis fokusavimas \
Rankinis režimas a
Ratukas Program režime
“Raudonø akiø” efekto 
sumažinimas
RAW
RAW apdorojimas
RAW formatas
Režimo išrinkimo diskas
Režimo pasirinkime
Retro (Skaitmeninis 
filtras)
Rinkmenos formatas
Rodomas meniu puslapis
Rodyti tinklelá
Ryškiausiø zonø korekcija
Ryškios zonos
Ryškumo koregavimas
Ryškumo plotas
Ryškumo reguliavimas
Ryškumo zonos gylis
S
Saulëlydis K
Scenos apšvietimas n
H (Scena) režimas ............102
SD atminties kortelë
Sensor Cleaning
Shake Reduction
Sinchronizavimas pagal 
galinæ užuolaid¹
Sinchronizavimo sklendei 
judant mažu greièiu
režimas
Siuntimo metodas
Skaidrës
Skaitmeninë peržiûra
Skaitmeninis filtras
Skystøjø kristalø ekrano 
spalvø derinimas
Sodrumas (Vartotojo 
nuotrauka)
Spalva (Skaitmeninis 
filtras)
Spalvinë temperatûra
  ...220372
Spalvos gylis
Spalvos rodymas
Spalvø išplëtimas 
(Skaitmeninis 
filtras)
Spalvø paletë
sRGB
Sužymëjimas
K (Jautrumo prioriteto) 
režimas
Šarminës baterijos
Šešëlis (Baltos spalvos 
balansas)
Šëšëliø korekcija
Šoninës chromatinës 
oberacijos
Šrifto dydis
K-r_OPM_LIT.book  Page 379  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM