Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
382
11
Prieda
GARANTIJOS SERTIFIKATAS
VISIEMS PENTAX fotoaparatams, kurie yra ásigyti ágaliotose prekybos 
ástaigose, suteikiamas garantinis sertifikatas, kuriame yra nurodyta, 
kad fotoaparatui nuo pardavimo dienos yra taikoma dvylikos mënesiø 
garantija, jei ásigytas aparatas yra su defektais arba nekokybiškai 
pagamintas. Serviso centras nemokamai suteikia garantiná aptarnavim¹, 
pakeièia netinkamas aparato dalis arba sutaiso fotoaparat¹ per nurodyt¹ 
garantiná laikotarpá. Garantinis aptarnavimas nëra atliekamas, jeigu 
pristaèius fotoaparat¹ á aptarnavimo centr¹ yra akivaizdu, kad aparatas 
buvo nerûpestingai prižiûrëtas, já paveikë nešvarumai, smëlis, skysèiai, 
jis buvo savarankiškai ardomas, išsiliejo baterijø elektrolitas, aparatas 
buvo laikomas greta chemikalø, nebuvo laikomasi nurodymø, aprašytø 
instrukcijoje, kaip teisingai elgtis su fotoaparatu, aparatas buvo 
modifikuojamas arba taisomas neturinèiame tam ágaliojimø serviso centre. 
Gamintojas arba ágaliotasis atstovas nëra ápareigotas atlikti bet kokius 
fotoaparato taisymo darbus arba keisti aparato detales, išskyrus tuos 
atvejus, kurie yra aprašyti garantiniame sertifikate, o taip pat neprisiima 
jokios atsakomybës, jeigu garantinio aptarnavimo laikotarpis jau yra 
praëjæs arba jûs pametëte garantiná sertifikat¹. Garantija nebus taikoma, 
jeigu fotoaparatas bus taisomas ne PENTAX ágaliotame serviso centre.
Garantinis aptarnavimas per 12 mënesiø garantinio laikotarpio
Patvirtinus bet koká PENTAX fotoaparato gedim¹ ir jeigu nepraëjo 
12 mënesiø garantinis laikotarpis, jûs aparat¹ turite pristatyti á prekybos 
ástaig¹, kurioje pirkote šá fotoaparat¹ arba tiesiogiai gamintojui. Jeigu jûsø 
šalyje nëra ágaliotojo atstovo, sugedusá fotoaparat¹ reikia pristatyti 
gamintojui. Pašto išlaidos bus apmokëtos. Šiuo atveju, tai užims žymiai 
didesná laiko tarp¹, kol aparatas bus gr¹žintas savininkui. Jeigu 
fotoaparato garantinis laikotarpis nëra praëjæs, aparatas bus sutaisytas 
ir jo dalys bus pakeistos be jokio užmokesèio ir fotoaparatas bus gr¹žintas 
savininkui, apmokant papildomas išlaidas. Jeigu fotoaparatui yra 
pasibaigusi garantija, už fotoaparato taisym¹ arba jo daliø pakeitim¹ 
reikës sumokëti savininkui. Tai pat reikës apmokëti prietaiso gabenimo 
išlaidas. Jeigu jûs PENTAX fotoaparat¹ ásigijote kitoje šalyje, nei gyvenate 
ir sugedus fotoaparatui, bei nepraëjus garantiniam laikotarpiui, jûs 
norësite já sutaisyti, áprastinis aptarnavimas bus atliekamas be jokio 
apmokëjimo ágaliotame serviso centre. Nepaisant to, jûsø PENTAX 
fotoaparato gr¹žinimas gamintojui bus nemokamas pagal s¹lygas, 
K-r_OPM_LIT.book  Page 382  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM