Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
383
11
Prieda
nurodytas garantiniame sertifikate. Kitais atvejais, vis dëlto, už gabenimo 
išlaidas ir dokumentø sutvarkym¹ turës sumokëti siuntëjas. Jeigu bus 
reikalinga patvirtinti dat¹, kada ásigijote gaminá, prašome dar metus laiko 
išsaugoti gaminio ásigijimo kvit¹ arba pirkimo èeká. Prieš išsiøsdami 
prietais¹ taisymui, prašome ásitikinti, kad jûs tikrai siunèiate ágaliotajam 
serviso centrui arba ágaliotajam atstovui, nebent jeigu fotoaparat¹ 
siunèiate tiesiai gamintojui. Visada pasitikslinkite prietaiso sutaisymo 
kain¹ ir jeigu ji jus tenkina, prašome tai nurodyti serviso centrui, kad jis 
galëtø pradëti taisyti jûsø fotoaparat¹.
• Garantinis sertifikatas neturi jokios átakos vartotojø nustatytiems 
ástatymams.
• Vietinis garantinis sertifikatas gautas iš PENTAX atstovo, 
kai kuriose šalyse gali negalioti. Dël to rekomenduojama tik 
nusipirkus fotoaparat¹, peržiûrëti garantijos sertifikat¹, kuris 
yra komplektuojamas kartu su gaminiu, s¹lygas arba kreiptis 
á PENTAX atstov¹ savo šalyje dël papildomos informacijos 
ir gauti garantinio sertifikato kopij¹.
CE ženklelis reiškia, kad šis gaminys atitinka Europos S¹jungos 
direktyvø reikalavimus.
K-r_OPM_LIT.book  Page 383  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM