Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
384
11
Prieda
Vartotojui skirta informacija, susijusi su atitarnavusio aparato 
ir panaudotø baterijø surinkimu ir utilizavimu
1. Europos S¹jungos šalyse
Jeigu jûsø gaminiai, ápakavimo ir/arba transportavimo 
dokumentai yra pažymëti šiais ženkleliais, tai reiškia, 
kad elektriniai ir elektroniniai prietaisai ir baterijos negali 
bûti sumaišytos su pagrindinëmis buitinëmis atliekomis.
Panaudoti elektriniai/elektroniniai prietaisai ir baterijos turi 
bûti utilizuojami atskirai, remiantis atitinkamais ástatymais, 
kurie reikalauja teisingo šiø produktø utilizavimo 
ir jø perdirbimo.
Pagal Europos S¹jungos šaliø numatytus ástatymus, visi 
elektriniai/elektroniniai prietaisai turi bûtø tinkamai apdoroti 
ir perdirbti. Atiduokite panaudotus prietaisus á numatytus 
priëmimo punktus, kuriuose jie bus priimami nemokamai*.
Kai kuriose šalyse, perkant nauj¹ panašø gaminá, sen¹já 
prietais¹ nemokamai galima gr¹žinti pardavëjui.
*Išsamesnæ informacij¹ jums gali suteikti vietinës valdžios 
atstovas.
Tinkamai utilizuodami netinkam¹ prietais¹, padësite išsaugoti 
vertingus resursus ir apsaugosite žmoniø sveikat¹ bei aplink¹ 
nuo potencialiai neigiamo poveikio, kuris gali atsirasti 
dël netinkamo prietaiso utilizavimo.
2. Kitose šalyse, nepriklausanèiose Europos S¹jungai
Šie ženkleliai yra patvirtinti tik Europos S¹jungos šalyse. 
Jeigu jûs pageidaujate utilizuoti šiuos prietaisus, prašome 
kreiptis á vietiná atstov¹ arba prekybos agent¹ dël teisingo 
utilizavimo metodo.
Šveicarijai: Atitarnavusá elektriná/elektroniná prietais¹ galima 
nemokamai gr¹žinti prekybos agentui, net jei nenorite ásigyti 
naujo gaminio. Kitus atliekø surinkimo punktus galima surasti 
tinklalapyje www.swico.ch arba www.sens.ch.
OP
K-r_OPM_LIT.book  Page 384  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM