Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
38
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
Kaip pakeisti funkcijø nustatymus
Funkcijos nustatymai gali bûti pakeisti, naudodami tiesioginius raktus, 
valdymo pult¹ ar meniu.
Šiame skyriuje yra paaiškinami pagrindiniai bûdai, kaip pakeisti funkcijos 
nuostatas.
Fotografavimo režime jûs galite nustatyti užrakto režim¹, blykstës režim¹, 
baltos spalvos balans¹ ir jautrum¹ spausdami keturkryptá selektoriø 
(2345). (92 psl.)
Žemiau kaip pavyzdys yra paaiškinama, kaip nustatyti [Flash Mode] 
(Blykstës režimas).
1
Fotografavimo režimu 
paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
3).
Ekrane atsiras [Flash Mode] (Blykstës 
režimas) meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), išrinkite 
pageidaujam¹ blykstës 
režim¹.
3
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti 
vaizdus.
Naudojant Tiesioginius mygtukus
OK
MENU
0.0
Flash Mode
Cancel
OK
Auto Flash Discharge
K-r_OPM_LIT.book  Page 38  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM