Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
3
 Perspëjimas
• Nedëkite arba nemeskite sunkiø daiktø ant AC lizdo laido. Tai gali sugadinti laid¹. 
Jei kintamosios srovës lizdo laidas sugadintas, kreipkitës á PENTAX aptarnavimo 
centr¹.
• Nelieskite arba neužtrumpinkite AC lizdo laido, kai laidas prijungtas.
• Draudžiama kintamosios srovës adapterio laid¹ liesti šlapiomis rankomis. 
Tai gali tapti elektros smûgio priežastimi. 
• Negalima numesti produkt¹, arba taikyti jam fiziná poveiká. Tai gali sukelti árangos 
gedim¹.
• Negalima naudojantis baterijos krovikliu ákrauti kitas baterijas, nei ákraunamo tipo lièio 
jonø baterij¹ D-LI109. Priešingu atveju baterijos kroviklis gali perkaisti arba gali bûti 
sugadintas.
 Áspëjimas
• Jei á akis pateko baterijos elektrolitas, draudžiama jas trinti. Praplaukite akis švariu 
vandeniu ir kreipkitës á gydytoj¹.
 Perspëjimas
• Su šiuo fotoaparatu galima naudoti tik rekomenduojamas baterij¹. Naudojant kitos 
rûšies baterijas, iškyla gaisro ir sprogimo pavojus.
• Negalima bandyti ardyti baterij¹. Bandant ardyti baterij¹, ji gali sprogti arba išsilieti 
jos elektrolitas.
• Kita vertus, baterijai ákaitus arba ëmus rûkti, baterij¹ reikia nedelsiant išimti iš 
fotoaparato. Bûkite rûpestingi ir išimant baterij¹, imkitës priemoniø nenusideginti.
• Laidus, plaukø smeigtukus ir kitus metalinius daiktus laikykite kuo toliau baterijos + 
ir -kontaktø.
• Nemeskite elemento á ugná, tai gali sukelti sprogim¹, ar gaisr¹.
• Jei baterijos elektrolitas pateko ant odos arba drabužiø, gali sudirginti od¹. 
Paveiktas vietas nuplaukite vandeniu.
• Atsargumo priemonës naudojantis D-LI109 baterija:
NAUDOKITE TIK NURODYT¥ KROVIKLÁ.
- NEMESKITE Á UGNÁ.
- NEARDYKITE.
- NEUŽTRUMPINKITE.
- NENAUDOKITE AUKŠTOJE TEMPERATÛROJE. (140°F / 60°C)
 Áspëjimas
• Jei á akis pateko baterijø elektrolitas, draudžiama jas trinti. Praplaukite akis švariu 
vandeniu ir kreipkitës á gydytoj¹.
Apie kraunam¹ Lièio-jono baterij¹
Apie AA baterijø panaudojim¹
K-r_OPM_LIT.book  Page 3  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM