Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
39
Fotografavimo metu esamuoju momentu išrinktas nuostatas galima 
patikrinti bûsenos ekrane. Jûs taip pat galite persijungti á valdymo skydelio 
atvaizdavim¹ ir pakeisti nuostatas.
Žemiau kaip pavyzdys yra paaiškinama, kaip nustatyti [JPEG Quality] 
(JPEG kokybë).
1
Patikrinkite bûsenos ekran¹, 
o po to paspauskite 
M 
mygtuk¹.
Atsiras valdymo skydelis.
Jeigu bûsenos ekranas nëra 
atvaizduojamas, paspauskite 
M mygtuk¹.
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
2345), išrinkite 
punkt¹, kurio nustatym¹ 
pageidaujate pakeisti.
Jûs negalësite išrinkti punktø, 
kuriø negalite pakeisti.
Kai tiesioginiai mygtukai galimi, vedlio indikatoriai atvaizdauojami ekrane. 
Tiesioginiø mygtukø valdymas neámanomas, kai AF taškas buvo pakeistas 
kai fokusavimas nustatytas S (Select (Išrinkti)). Tokiais atvejais, paspauskite 
ir laikykite 
4 mygtuk¹. (142 psl.)
Naudojantis valdymo skydeliu
AF.A
1/
ISO
ISO
AUTO
20
5.6
F
1
1
2
2
+3
-3
AWB
12
M
[
37
]
JPEG
800
AUTO
PICT
12
M
[
37
]
Custom Image
Bright
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
OFF
OFF
K-r_OPM_LIT.book  Page 39  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM