Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
40
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
3
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane atsiras išrinktojo punkto 
nustatymø meniu langas.
4
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), išrinkite 
nustatymo reikšmæ.
5
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á valdymo panelæ ir bus parengtas vaizdø 
fotografavimui.
Šiame skyriuje yra paaiškinami [A Rec. Mode] (Árašymo režimas) meniu, 
[Q Playback] (Atkûrimo režimas) meniu, [R Set-up] (Nustatymas) meniu 
ir [A Custom Setting] (Vartotojo nuostata) meniu.
Žemiau kaip pavyzdys yra paaiškinama, kaip [A Rec. Mode 2] (Árašymo 
režimas) meniu lange išrinkti [Slow Shutter Speed NR] (Didelio išlaikymo 
NR) punkt¹.
• Jûs taip pat galite pakeisti nuostatas, pasukdami e-disk¹, prieš tai 
pagal 2 žingsnio veiksmus išrinkdami nuostat¹, kuri¹ pageidaujate pakeisti. 
Jeigu pageidaujate detalesniø nustatymø, kaip antai parametrø išrinkimo, 
paspauskite 
4 mygtuk¹.
• Bûsenos langas nerodomas, kai tiesioginës peržiûros Live View režimas 
(173 psl.) ájungtas. Nustatykite ar pakeiskite nustatymus [A Rec. Mode] 
(Árašymo režimas) meniu iš anksto. 
Naudojantis meniu
12
M
[
37
]
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
AF.A
JPEG Quality
OFF
OFF
MENU
128
OK
OK
JPEG Quality
Cancel
K-r_OPM_LIT.book  Page 40  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM