Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
41
1
Fotografavimo režimu 
paspauskite 
3 mygtuk¹.
Ekrane atsiras [A Rec. Mode 1] 
(Árašymo režimas) meniu langas.
Jeigu atkûrimo režimu paspausite 
mygtuk¹, ekrane atsiras [Q Playback 1] 
(Atkûrimo režimas) meniu langas. Jeigu 
nustatytas režimas 
H (Scene (Scena)), 
tai vietoj atsiras [
H Scene] (Scena) meniu.
2
Paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5).
Kiekvien¹ kart¹ paspaudus keturkryptá 
selektoriø (5), meniu keisis tokia tvarka: 
[A Rec. Mode 2] (Árašymo režimas),
[A Rec. Mode 3] (Árašymo režimas), 
[A Rec. Mode 4] (Árašymo režimas), 
[Q Playback 1] (Atkûrimo režimas) ··· 
[A Rec. Mode 1] (Árašymo režimas).
Jûs galite naudodamiesi e-disku persijungti tarp meniu langø.
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
pageidaujam¹ punkt¹.
4
Paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5).
Galimos nuostatos yra atvaizduojamos.
Rëmas pasikeis á iššokanti meniu 
jei jis vienas. Kai tai yra submeniu, 
tai jis yra rodomas.
JPEG
Exit
MENU
1
2 3 4
File Format
Custom Image
JPEG Recorded Pixels
JPEG Quality
12
M
AF Mode
AF.A
AE Metering
Select AF Point
Cross Processing
Digital Filter
HDR Capture
Multi-exposure
Interval Shooting
High-ISO NR
Slow Shutter Speed NR
Exit
MENU
1
2
3 4
OFF
OFF
OFF
OFF
ISO
NR
AUTO
NR
AUTO
HDR
HDR
OFF
OFF
MENU
1
2
3 4
OFF
OFF
OFF
OFF
ISO
NR
AUTO
NR
AUTO
HDR
HDR
OFF
OFF
Cross Processing
Digital Filter
HDR Capture
Multi-exposure
Interval Shooting
High-ISO NR
Slow Shutter Speed NR
Exit
K-r_OPM_LIT.book  Page 41  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM