Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
42
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
5
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
nuostat¹.
6
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Nuostata yra išsaugoma aparato 
atmintyje.
Kol nuostata yra atvaizduojama ekrane, 
paspauskite 
3 mygtuk¹. 
Kitas, nustatyti kitus.
7
Paspauskite 
3 mygtuk¹.
Ekrane vël atsiras langas, kuris buvo 
atvaizduojamas, prieš meniu išrinkim¹.
Netgi po to paspaudus 
3 mygtuk¹ ir uždarius meniu lang¹, nuostatos 
nebus išsaugomos aparato atmintyje, jeigu fotoaparatas bus netinkami 
išjungtas (kaip antai esant ájungtam aparato maitinimui ir išëmus baterij¹).
• Jûs galite pasirinkti ar rodyti meniu pasirinkt¹ pradžioje, arba visada 
pirmiausia rodyti [A Rec. Mode 1] (Árašymo režimas) meniu. (301 psl.)
• Nurodyti šiø puslapiø informacij¹ apie kiekvien¹ meniu punkt¹. 
• [A Rec. Mode] (Árašymo režimas) meniu 1 93 psl.
• [Q Playback] (Atkûrimo režimas) meniu 1 239 psl.
• [R Set-up] (Nustatymas) meniu 1 290 psl.
• [A Custom Setting] (Vartotojo nuostata) meniu 1 96 psl.
Cancel
OK
OK
MENU
1
2
3 4
Cross Processing
Digital Filter
HDR Capture
Multi-exposure
OFF
OFF
OFF
OFF
Interval Shooting
High-ISO NR
Slow Shutter Speed NR
ISO
NR
AUTO
HDR
HDR
OFF
OFF
NR
OFF
NR
ON
NR
AUTO
K-r_OPM_LIT.book  Page 42  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM